Có 1 kết quả:

nuỵ nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thấp lùn. Thằng lùn.