Có 1 kết quả:

kiểu chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uốn nắn lại cho thẳng — Sửa lại cho đúng.