Có 1 kết quả:

kiểu chiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm giả chiếu lệnh của vua.