Có 1 kết quả:

kiểu sức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm vẻ tốt đẹp giả dối bề ngoài.