Có 1 kết quả:

bả trĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngắn. Ngắn ngủi.