Có 1 kết quả:

thạch tượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình người tạc bằng đá.