Có 1 kết quả:

thạch thán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Than đá.