Có 1 kết quả:

sa nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ hạt cây, giống như sạn sỏi, dùng làm vị thuốc.