Có 1 kết quả:

sa thổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất sỏi, rất xấu, không trồng trọt được.