Có 1 kết quả:

sa bố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vải nhám, trên mặt có gắn những mảnh cực nhỏ như thuỷ tinh, dùng để đánh bóng đồ vật.