Có 1 kết quả:

sa sàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ đá từ đó người ta lấy ra được Chu sa, dùng làm vị thuốc.