Có 1 kết quả:

sa lịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòn sạn hòn sỏi.