Có 1 kết quả:

sa đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại đường mía hạt rất to.