Có 1 kết quả:

sa chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấy nhám.