Có 1 kết quả:

sa kim

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ vàng nhỏ như cát, có sẵn trong thiên nhiên, thường lẫn với cát sông ( Placer gold ).