Có 1 kết quả:

tỳ sương

1/1

tỳ sương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(như: tỳ 砒)