Có 1 kết quả:

chỉ lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đá mài — Chỉ sự mài dũa khí tiết.

Một số bài thơ có sử dụng