Có 1 kết quả:

phá lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ lề lối cũ, không theo nữa.