Có 1 kết quả:

phá hoại

1/1

phá hoại

giản thể

Từ điển phổ thông

phá hoại