Có 1 kết quả:

phá diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho tan nát, mất đi.