Có 1 kết quả:

phá liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rách ra, nức ra.

Một số bài thơ có sử dụng