Có 1 kết quả:

phá trinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm vỡ sự trong trắng, chỉ sự ăn nằm với một người đang còn là con gái.