Có 1 kết quả:

phá thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ người con gái giao hợp lần đầu.

Một số bài thơ có sử dụng