Có 1 kết quả:

phá môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tu sĩ hoàn tục, không tu nữa.