Có 1 kết quả:

chu sa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vật chất trong thiên nhiên hỗn hợp của thủy ngân và lưu hoàng. § Cũng gọi là “đan can” 丹干, “đan sa” 丹砂, “chu sa” 朱砂, “thần sa” 辰砂.