Có 2 kết quả:

lỗ sanạo sa

1/2

lỗ sa

giản thể

Từ điển phổ thông

amôniclorua (khoáng chất, công thức hoá học: NH4Cl)

nạo sa

giản thể

Từ điển phổ thông

amôniclorua (khoáng chất, công thức hoá học: NH4Cl)