Có 1 kết quả:

bi ngạch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đầu bia cùng với tiêu đề. ◇Ngô Khâu Diễn 吾丘衍: “Phàm tả bi biển, tự họa nghi phì, thể nghi phương viên, bi ngạch đồng thử” 凡寫碑匾, 字畫宜肥, 體宜方圓, 碑額同此 (Học cổ biên 學古編, Tam thập ngũ cử 三十五舉).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trên đầu bia ( coi như cái trán của tấm bia ).