Có 1 kết quả:

bích không

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trời xanh lam. ◇Hứa Hồn 許渾: “Ngũ sắc như ti hạ bích không, Phiến phàm hoàn nhiễu Sở vương cung” 五色如絲下碧空, 片帆還遶楚王宮 (Thù Hà Trung Đỗ thị ngự trùng kí 酬河中杜侍御重寄).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Bích hư 碧虛.

Một số bài thơ có sử dụng