Có 1 kết quả:

bích ông ông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

ông trời xanh.