Có 1 kết quả:

xác nhiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đúng thật. Chắc chắn.