Có 1 kết quả:

xác đáng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đúng, phải. Nên như vậy.