Có 1 kết quả:

từ trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ vật lí học, chỉ vùng có sức hút.