Có 1 kết quả:

từ thạch

1/1

từ thạch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nam châm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đá nam châm.