Có 1 kết quả:

lỗi lỗi lạc lạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rõ rệt, phân minh.
2. Trong lòng thanh thản, tâm địa quang minh.

Một số bài thơ có sử dụng