Có 1 kết quả:

bàn bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rộng lớn. Cũng như Bàng bạc.