Có 2 kết quả:

lỗ sanạo sa

1/2

lỗ sa

phồn thể

Từ điển phổ thông

(như: lỗ sa 硇砂)

nạo sa

phồn thể

Từ điển phổ thông

(như: nạo sa 硇砂)