Có 1 kết quả:

ma chiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mài cho mòn, bẻ cho gẫy, chỉ hoàn cảnh cực khổ khốn đốn. Cung oán ngâm khúc có câu: » Kìa những kẻ thiên ma bách chiết, hình thì còn bụng chết đòi nau «.

Một số bài thơ có sử dụng