Có 1 kết quả:

ma cô

1/1

ma cô

phồn thể

Từ điển phổ thông

(một loại nấm)