Có 2 kết quả:

kiky

1/2

ki

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ghềnh đá, vách đá bên bờ nước. ◇Trương Húc 張旭: “Thạch ki tây bạn vấn ngư thuyền” 石磯西畔問漁船 (Đào hoa khê 桃花谿) Ghềnh đá bờ tây hỏi thuyền đánh cá.
2. (Động) Nước đập vào đá, đá ngăn chận làm tức nước.

Từ ghép 1

ky

phồn thể

Từ điển phổ thông

hòn đá ngăn nước

Từ điển Thiều Chửu

① Ðống cát đá nổi trong nước.
② Hòn đá ngăn giữa nước, đá làm tức nước gọi là ki (ngăn trở).

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Vách đá cạnh bờ nước, đá bao quanh nước;
② (Những) hòn đá ngăn giữa dòng nước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bờ nước có đá — Nước đập vào đá.