Có 1 kết quả:

tập ngập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng núi cao vót, hiểm trở.