Có 1 kết quả:

thị chúng

1/1

thị chúng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bêu trước đám đông