Có 1 kết quả:

xã đoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhóm người cùng việc làm, cùng chủ trương, họp lại để cùng sinh hoạt. Như: Đoàn thể.