Có 1 kết quả:

xã tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc cúng vái thần đất.

Một số bài thơ có sử dụng