Có 1 kết quả:

xã trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức đứng đầu một xã.