Có 1 kết quả:

xã thử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chuột làm tổ ở nền đất cúng thần đất, rất được yên thân, vì không ai dám đào chỗ đất đó để bắt chuột. Truyện Trê Cóc : » Ai ngờ xã thử thành hồ, chỉ điều cậy thế làm cho hại người «.