Có 1 kết quả:

tự điền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruộng cày cấy để lấy hoa lợi dùng vào việc cúng tế trong làng.