Có 1 kết quả:

kì vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mong mỏi trông chờ.