Có 1 kết quả:

bí thư

1/1

bí thư

giản thể

Từ điển phổ thông

quan giữ các giấy tờ bí mật