Có 1 kết quả:

bí khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo quan đựng xác người chết.