Có 1 kết quả:

bí tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sách vở thư tịch hiếm quý. ◇Tân Đường Thư 新唐書: “Bác học cường kí, đa kì thiên bí tịch” 博學彊記, 多奇篇祕籍 (Đoạn Thành Thức truyện 段成式傳).